Styrelse

Teatercentrums styrelse är beslutande organ under mandatperioden och planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen, utifrån beslutad verksamhetsplan.

Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens medel samt beslutar om medlemskap. Teatercentrums högsta beslutande organ är kongressen, vilken hålls vart tredje år. På kongressen väljs ledamöter till styrelsen och beslut tas om föreningens styrdokument, bl.a. den verksamhetsplan som sedan ligger till grund för allt arbete inom Teatercentrum den kommande mandatperioden.

Styrelsens ordförande, vice ordförande och kassör utgör föreningens VU, verkställande utskott. VU anställer och fastställer villkoren för den tillsvidareanställda personalen i föreningen vilka i sin tur ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen. Valbar till styrelsen är person med anknytning till medlem i föreningen eller extern person med anknytning till den fria scenkonsten. De år det inte är kongress hålls riksdeltagarmöte. Teatercentrum är en ideell förening.