Upprop för den fria scenkonsten

Teatercentrum är de fria teatrarnas röst i det kulturpolitiska samtalet och deltar i kulturpolitiskt arbete, i debatter, seminarier, samverkansmodeller och andra forum där det för konstformens stabilitet och utveckling är viktigt att närvara.

Sedan 2014 driver Teatercentrum tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet Upprop för den fria scenkonsten som jobbar för att fördubbla anslagen, värna den konstnärliga friheten, tillgängliggöra scenkonst till alla barn och unga och förbättra yrkesvillkoren för den professionella scenkonsten genom bland annat professionell ersättning. 

Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Den samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten. De sceniska flödena berikar varandra och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet. Kulturpolitiskt ansvariga värjer sig ibland mot frågan om resurserna till den fria scenkonsten med att man inte kan ta ansvar för verksamheter man inte själva styr över. Samtidigt är den ofta något som man med stolthet lyfter fram. Det gäller inte minst det politiskt prioriterade området barn och ungdom där den fria professionella scenkonsten svarar för hälften av alla föreställningar. Det nuvarande offentliga stödet ligger inte i nivå med den fria professionella scenkonstens roll och betydelse. Vi vill därför bjuda in till en öppen diskussion om dess framtid. En diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar men också den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom.

1. Fördubbla anslagen De statliga anslag som förmedlas genom Statens Kulturråd är en viktig grund för den fria scenkonsten.

2. Tydliga kriterier För att fördela knappa resurser krävs väl fungerande modeller som bygger på långsiktighet, transparens och konstnärlig frihet

3. Scenkonst till alla elever Trots att barn och ungas rätt till kultur är ett prioriterat mål på alla politiska nivåer ser vi idag en utveckling där skolorna köper färre scenkonstproduktioner.

4. Stärk arrangörerna För att den fria scenkonsten ska möta sin publik krävs ett väl utvecklat arrangörsstöd och ett aktivt publikarbete.

5. Stöd kulturskaparna Den fria scenkonsten är för sin verksamhet och utveckling starkt beroende av att det både regionalt/lokalt och på nationell nivå finns ett stöd för professionella kulturskapare.

Ladda ned uppropet HÄR.