#metoo – alla arbetsgivare har ett ansvar

Kampanjerna #metoo, #tystnadtagning och #sjungut har satt ord och berättelser på det utbredda problemet med sexuella trakasserier i många kvinnors vardag och arbetsliv, med fokus på kulturbranschen.

Sexuella trakasserier sker inte bara på de stora institutionerna utan förekommer i hela branschen. Fria teatrar är inget undantag. Med knappa ekonomiska resurser och i många fall informell ledningsstruktur är lojaliteten med verksamheten stark och den enskildes sårbarhet stor.

Att vara en liten organisation är dock ingen ursäkt för att inte ta ansvar. Alla arbetsgivare har ansvar och skyldigheter gentemot sin anställda. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsplatsen är jämställd och att ingen utsätts för kränkande beteende och sexuella trakasserier.

Att problemet nu kommer upp till ytan uppmanar till agerande, konkreta åtgärder och fortsatta samtal. Öppenhet och tid att lyssna är bästa receptet mot skam och tystnadskultur. Mycket av scenkonstens utveckling och experimenterande sker inom den fria teaterkonsten. Fria teatrar ska vara arbetsplatser där alla medarbetare kan känna sig trygga. Ett aktivt mångfaldsarbete är grunden för en jämställd och jämlik arbetsplats och en förutsättning för en konstnärlig utveckling för den fria scenkonstens framtid.

Vi råder våra medlemmar att se över rutiner för förebyggande arbete, handlingsplaner och åtgärder mot trakasserier och diskriminering. Trakasserier är ett brott enligt Diskrimineringslagen.

På Teatercentrums hemsida har alla medlemmar tillgång till dokument och länkar med exempel på konkreta metoder och åtgärder för att förebygga, uppmärksamma och hantera olika former av diskriminering och trakasserier.

Teatercentrums Mångfaldspolicy är ett styrdokument som syftar till ett medvetet och kontinuerligt mångfaldsarbete inom Teatercentrum samt dess medlemsorganisationer. Mångfaldsarbete syftar till att skapa strukturer och beteenden i organisationen som inte diskriminerar men bidrar till en miljö där alla medarbetare har samma rättigheter, skyldigheter, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, en arbetsplats fri från diskriminering.