KULTURDEKLARATION från Nätverket för Skånsk Scenkonst

Torsdagen den 17/1, samlades över 130 representanter från Skånes scenkonstliv för att diskutera och reagera på det beslut som Region Skånes Kulturnämnd valt att genomföra gällande strypta kulturbidrag till fria utövare inom samtliga konstområden 2019.

Det handlar om ca 20 miljoner kronor som inte längre är sökbara och som används till hela kulturområdet (bild och form, scenkonst, folkbildning, mm). Ytterligare 3 miljoner ska tas bort på Kultur Skånes administration. Representanterna från scenkonstområdet som möttes kom som individer, organisationer, scenkonstgrupper, scener, universitet och institutioner. Alla med en mycket stark bild av att detta beslut kommer att påverka långt mer än bara den fria scenkonsten. Ett nätverk upprättades och ett första steg till dialog med den nya kulturnämnden, är en gemensam kulturdeklaration:

Kulturdeklaration Skåne 2019

Region Skånes kulturnämnds verksamhetsplan för 2019 inleds med ord om hur konst och kultur är grundbultar i ett demokratiskt samhälle, hur de värnar och stärker yttrandefriheten. Kulturnämnden vill vidare främja ”ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets” som alla ska ha tillgång till på lika villkor.

För att möta regionfullmäktiges besparingskrav tog den nya kulturnämnden i Region Skåne torsdagen den 10 januari 2019, ett beslut att ”pausa” ekonomiska medel i form av kulturbidrag till fria utövare inom samtliga konstområden. Det är i ett första steg posterna ”Sökbara utvecklingsbidrag” och ”Särskilda utvecklingsmedel” i budgeten som nollats. Det som sätts på paus är INTE pengar främst avsedda för tillfälliga bonusprojekt utöver Regionens ordinarie kultur-infrastruktur, utan 20 miljoner kronor som är en stor grundfinansiering för hela kulturområdet i regionen. 2018 handlade det om ca 200 professionella projekt.

Beslutet påverkar direkt den fria scenkonsten, en motor som driver utvecklingen framåt samt ökar attraktionskraften i regionen, både konstnärligt och ekonomiskt. De som drabbas i år är inte verksamheter som kan dra ned på kostnader och sedan komma tillbaka, det är aktörer som riskerar att försvinna helt. Ett beslut som detta raderar decennier av utveckling och etablering. Även om nivåerna på anslagen så småningom återställs, kommer det att ta väldigt lång tid att återfå det vi har i dag, vilket i sin tur motverkar den hållbarhetsutveckling regionen strävar efter. U tvecklingsbidragen är sedan länge en viktig del i den totala finansieringen av den fria scenkonsten, tillsammans med nationella och internationella medel, samt egna intäkter. Försvinner en så avgörande bidragsgivare som Region Skåne nu, så försvinner på inte alltför lång sikt även betydande konstaktörer och därmed det spännande, kvalitativa och nydanande konstliv som regionen gjort sig känd för. Följden blir vidare att andra stöd som tidigare givits regionen inom ramen för exempelvis kultursamverkansmodellen och andra statliga och nationella stöd till grupperna också uteblir.Konkret blir resultatet att det skånska scenkonstlivet kommer att osynliggöras på nationell och internationell nivå där vi sedan många år varit framstående och starka.

Frilansande konstnärer och verksamheter med projektstöd samverkar med arrangörer som driver gästspelsscener, institutioner och kulturaktörer med årliga stöd. Alla verkar de i ett ekosystem som redan förut kämpat för uppräkningar och mer resurser. Vad den fria konsten står för i förhållande till de etablerade institutionerna och det kommersiella fältet är, för att låna nämndens egen formulering, en bredd och en spets vilket ökar innovationskraften för hela kulturområdet. De medel som nu “pausas” har gått till ett bredare spektrum av röster och praktiker, till människor från spridda geografiska områden, skilda ekonomiska och sociala förhållanden och som allt som oftast lyfter en idé, en fråga eller ett påstående som inte representeras hos våra större kulturinstitutioner. Det fria kulturlivet kan reagera snabbare på samtidsfrågor. Det är den fria kulturen som så ofta i samverkan med studieförbund och andra delar av civilsamhället faktiskt når ut till hela regionen. Det gäller såväl för både barn och unga, kultur inom äldrevården och på sjukhus och för arrangörer i alla våra kommuner.

Med detta beslut väljer styrande politiker att ta bort platser och tillfällen för oss alla att mötas kring aktuella frågor. Det är ett slag mot demokratin och yttrandefriheten.

Regionfullmäktiges besparingskrav på 20 miljoner kronor blir vidare för oss helt obegripligt när oberoende forskning inom områden som innovation, hälsa- och sjukvård, utbildning, ekonomi, visar att kulturen är en förutsättning för vårt hållbara och öppna samhälle.

Vi vill att Region Skånes politiker tar ett ansvar för den samhällsutveckling man säger sig vilja nå. Där valfrihet och demokratiska värderingar är gemensamma målsättningar. Vi vill att ni ger oss kloka argument för era beslut och att Skåne som region inte ska avvecklas utan utvecklas.

Under decennier har Region Skåne bidragit till ett helt unikt och starkt kulturliv. Genom ett till synes ogenomtänkt, snabbt och respektlöst beslut tar man nu bort 20 miljoner i ett slag. Kulturlivet är en långsiktig investering som inte bara utarmas utan helt raseras av detta beslut och som endast med nya stärkta medel kan få fotfäste igen.

Det skånska kulturlivet står enat för att bygga vidare på det som redan finns, därför vill vi att Region Skåne:

  • Bevarar utvecklingsbidragen och arbetar för långsiktighet
  • Samverkar med kulturaktörerna i dessa frågor

Nätverket för Skånsk Scenkonst består av över 150 individer, grupper, föreningar, organisationer, institutioner från det skånska kulturlivet som med denna skrivning representeras av:

Banditsagor (Turnerande fri teatergrupp, Malmöbaserad, turnerar i hela regionen)
Bombina Bombast (Malmöbaserat film- & scenkonstgrupp, turnerar regionalt, nationellt och internationellt)
Karavan (Scenkonstkollektiv av cirkusartister och musiker som arbetar regionalt och nationellt)
Malmö Dockteater (Malmöbaserad teatergrupp som turnerar i regionen, nationellt)
PotatoPotato Scenkonst (Malmöbaserat scenkonstkollektiv, turnerar regionalt, nationellt & internationellt)
Skillinge Teater (Österlenbaserad teatergrupp, turnerar regionalt och internationellt)
Thales Teater (Österlenbaserad teatergrupp, turnerar i hela regionen och nationellt)
Bastionen (Fri plattform och kulturscen för Scenkonst)
Inkonst (Fristående kulturscen för scenkonst, musik och andra konstformer)
Danscentrum (samlingsorganisation för fria koreografer och dansare, verksamhet i regionen, nationellt och internationellt)
Teatercentrum (centrumbildning för fria teatrar, verksamhet i hela regionen, nationellt och internationellt)

SKRIV UNDER DEKLARATIONEN HÄR: https://kulturdeklarationskane.com