#BOOMERS

Awake Projects

En rytmisk, energisk och absurd teaterföreställning om den ‘hopplösa, vuxna generationen’, som i sin fåfänga och sitt överflöd är dömda till att upprepande leda mänskligheten mot sin undergång.

Vad gör man, om man inte kan sätta förtroendet till de vuxna – som säger sig sitta på all makt och kunskap – men som inte lyfter ett finger för att bevara den framtid som är vår?

I en färgsprakande och medryckande föreställning problematiserar Awake Projects den nuvarande, bestämmande generationens likgiltighet inför att lösa världens alla problem, som de i sin tur varit bidragande till att skapa i första hand.

Den unga publiken lämnas med att ställa sig frågor kring vad deras ansvar och kall bör vara, när man inte kan förlita sig på att de äldre kommer att lösa saken.

En turnerande och uppsökande teaterföreställning för högstadium och gymnasium.

Koppling till läroplanen

Hur föreställningen #Boomers kan kopplas till läroplanen och relaterade ämnen på högstadiet( Lgr 22 )och gymnasieförordningen i enlighet med skolverket.

SVENSKA

Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ämnets syfte

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättning att:

– urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
– förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
– söka information från olika källor och värdera dessa

Tala, lyssna och samtala

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Språkbruk

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang.
Språkets betydelse för att utöva inflytande.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar utveckling.

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur individen och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

– förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Granskning av samhällsfrågor – Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

GYMNASIESKOLAN

Mål

Att eleven stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.

Uppdrag

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

SVENSKA

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.

SAMHÄLLSKUNSKAP

Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.

Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt
perspektiv samt för individer, grupper och nationer.

Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.

Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och påverkar individens syn på sig själv,
på andra och på det omgivande samhället.

Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.


Medverkande på och bakom scen:

På scenen

Maria Sendow, Hanna Björck, Albert Häggblom och Mathias Wiik

Regi

Johan Bark

Manus

Sofia Von Schmalensee

Kostymerna

Anna Thåqvist


Fakta:

Föreställningens längd: 45 minuter
Publikantal:

150 pers

Målgrupp: Åk 7-9 samt Gymnasiet
Teatern utgår från region: Östra
Teatern turnerar till region: Östra, Turnerar Norra, Turnerar Östra, Turnerar Södra, Turnerar Västra
Krav på mörkläggning: Ja
El: 2 x 10A
Byggtid: 180 minuter
Rivtid: 90 minuter
Scenyta: Bredd 8 meter, djup 8 meter, takhöjd 4 meter
Bärhjälp: 2 personer

Pris:

18 000 kr (inkl moms) för första föreställningen, sedan 16 000 kr (inkl moms) för resterande på samma plats.

Reseersättning:

80 kr/milKontaktuppgifter

Namn: Hanna Björck
E-post: hanna@awakeprojects.com
Telefon: 0736-17 66 47

Extra material