ANPASSA KRISPAKET FÖR ARBETSGIVARE OCH UPPDRAGSGIVARE INOM DEN FRIA PROFESSIONELLA SCENKONSTEN

Stockholm 27 mars 2020

Till Kulturdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet, Kulturrådet: Generaldirektör Kajsa Ravin, Tillväxtverket: Generaldirektör Gunilla Nordlöf

Kulturministern meddelade vid presskonferensen den 20 mars 2020 att tidigare krispaket för företag också ska gälla kultursektorn. För att detta ska vara en sanning måste också villkoren för införda krisstöd få en utformning som inkluderar de fria teatrarnas specifika villkor och förutsättningar för fortsatt verksamhet.

Sedan restriktionen mot publika evenemang med förväntat antal besökare över 500 personer infördes har de fria teatrarna löpande mottagit avbokningar till föreställningar även med bara 50-100 personer i publiken, med hänvisning till oro för corona-spridning. 

Idag, den 27 mars 2020, meddelar regeringen förbud mot folksamlingar över 50 personer, vilket definitivt kommer att ställa in alla scenkonstföreställningar för säsongen och öka den redan stora osäkerheten inför höstsäsongen, då bokningarna mer eller mindre redan helt stannat av.  

För de fria teatrarnas överlevnad är det viktigt att de också och snabbt får ta del av krispaketens åtgärder för att klara sig igenom denna för hela samhället svåra kris. Även om flera teatrar har statliga och kommunala stöd är det en bransch helt utan marginaler, men med samma ansvar för löner och anställningar som alla arbetsplatser.

ANPASSA REGELVERKET FÖR KORTTIDSARBETE

Slopa krav på självfinansiering för arbetsgivare inom den fria professionella scenkonsten.

  1. Gör stödet tillgängligt även för “arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel” för den fria professionella scenkonsten
  2. Gör stödet tillgängligt för anställda på sk. pjäskontrakt, med möjlighet att behålla ensemblen på teatern, tills produktionen kan återupptas och pjäskontraktet förlängas med nytt slutdatum.

En stor andel av de fria professionella teatrarna är i olika grad finansierade med en kombination av bidrag från stat, region och/eller kommun, och en självfinansiering som i sin tur i stor utsträckning härrör från försäljning av biljetter och föreställningar där kunderna är annan offentligt finansierad verksamhet, som skolor, barnomsorg, kulturförvaltningar och teaterföreningar med lokala bidrag. 

FÖRSTÄRK STÖDET TILL FRI SCENKONST OCH ARRANGÖRER

  1. Tillför nya produktionsmedel för fri professionell scenkonst. Kostnaderna för påbörjade projekt måste betalas nu och beviljade medel kommer inte att räcka för en omstart av samma produktion.
  2. Stärk köpkraften och infrastrukturerna i arrangörsledet. Den fria scenkonstens möte med publiken och den största andelen av givna arbetstillfällen vid fria professionella teatrar är beroende av att det finns arrangörer i hela landet som har praktiska och ekonomiska förutsättningar att köpa in och presentera scenkonst för den lokala publiken, i teaterföreningen, på skolan, biblioteket, i vården etc.
  3. Öka utrymmet för scenkonst i skolan. Skolan spelar en avgörande roll för antalet arbetstillfällen för ett flertal av Teatercentrums medlemmar. Skapande skola behöver ses över i syfte att stärka den professionella kulturens ställning. På statlig, regional och kommunal nivå bör det finnas riktade medel till den fria scenkonsten och andra professionella kulturaktörers arbete i skolan.

Teatercentrum erfar att den rådande hållningen hos offentliga bidragsgivare hittills varit att inte ställa några krav på återbetalning för beviljade medel, även om bidragen inte kommer att kunna användas av mottagaren som planerat. Det är till viss del betryggande för den akuta situationen men inte en garanti för att verksamheter som nu ställs in kommer att kunna genomföras vid senare tillfälle. Detta gäller både producent och arrangör. 

Fria professionella teatrar – arbetsgivare och uppdragsgivare

Teatercentrum är en bransch-och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst och samlar idag nära 100 fria teatrar. De fria teatrarnas verksamhet engagerar årligen ett stort antal personer i anställningar och uppdrag. Bland Teatercentrums medlemmar finns allt från enmansteatrar till teatrar med uppåt 50 personer engagerade under ett spelår. Teatercentrums medlemmar engagerar över 1 500 personer om året, varav drygt två tredjedelar är anställda och en tredjedel uppdragstagare. Tillsammans genomför de över 10 000 föreställningar för mer än 700 000 personer varje år över hela landet.

För fria teatrar innebär ett medlemskap i Teatercentrum att teatern som arbetsgivare ansluts till kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet för scen och film, som bl.a. reglerar minimilöner och ger särskilda trygghets- och pensionsförsäkringar för de anställda. 

Dessa verksamheter och arbetstillfällen hotas nu av effekterna av åtgärderna för att minska covid19/corona-spridningen, med inställda föreställningar i närtid och uteblivna bokningar inför kommande säsong. Om de fria professionella teatrarna tvingas lägga ner verksamheten, försvinner också en viktig andel av arbets- och uppdragsgivare för många yrkesverksamma på scenkonstområdet.

För Teatercentrum

Lovisa Pihl, ordförande Teatercentrum, 0706 47 94 29, lovisa.pihl@teatercentrum.se

Lena Gustafsson, nationell verksamhetsledare, 0707 17 87 30, lena.gustafsson@teatercentrum.se