vi gör

Teatercentrums verksamhet syftar till ökad kännedom om den fria professionella teaterkonsten och förbättrade förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att verka i hela landet.

Arbetsgivarfrågor

Teatercentrum erbjuder sina medlemsteatrar en bred arbetsgivarservice med utbildning, rådgivning och branschanpassade kollektivavtal.

Teatercentrum är förhandlingspart med Fackförbundet Scen och Film och sluter kollektivavtal avseende anställda vid de fria professionella teatrarna i Sverige.

Teatercentrum erbjuder också sina medlemsteatrar stöd i arbetsgivarfrågor, genom medlemsforum och olika nätverk på lokala, regionala och nationella nivåer liksom kompetensutveckling i form av kurser, seminarier och organisatoriska verktyg.

Genom serviceavtal med Svensk Scenkonst har medlemsteatrar möjlighet till arbetsrättslig rådgivning.

Kulturpolitik

Teatercentrum är de fria teatrarnas röst i det kulturpolitiska samtalet och deltar i kulturpolitiskt arbete, i debatter, seminarier, samverkansmodeller och andra forum där det för konstformens stabilitet och utveckling är viktigt att närvara. En nära kontakt med medlemmarna ger Teatercentrum en djup kunskap om Sveriges fria professionella teaterliv. En av de viktigaste frågorna på Teatercentrums agenda är att fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet.

Teatercentrum är remissinstans för statliga utredningar som berör scenkonstområdet liksom under regionernas formulerande av regionala kulturplaner.

Sedan 2014 driver Teatercentrum, tillsammans med Danscentrum och Teaterförbundet för scen och film Upprop för den fria scenkonsten för att fördubbla anslagen, värna den konstnärliga friheten, tillgängliggöra scenkonst till alla barn och unga och förbättra yrkesvillkoren för den professionella scenkonsten genom bland annat professionell ersättning.

Förmedling

Förutom att vara en arbetsgivarorganisation har Teatercentrum också ett uppdrag att synliggöra sina medlemmars verksamhet och repertoar. Detta gör Teatercentrum genom nätverksarbete, samarbeten med arrangörer, skolor, kulturförvaltningarna med flera liksom genom att arrangera festivaler, utbudsdagar och mötesplatser för arrangörer och producenter. Stjärnkalaset (Östra) som startade i Stockholm för över tio år sedan inbegriper numera även Stjärnkalaset Västra i Göteborg och Stjärnkalaset Södra i Skåne.

Tillsammans med Teatercentrums digitala förmedlingsplattform Aktuellt Utbud utgör dessa egna utbudsdagar stommen i Teatercentrums förmedlingsarbete.

Kompetensutveckling

Teatercentrum erbjuder regelbundet kompetensutveckling till alla medlemmar genom workshops, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, nationellt såväl som internationellt, samt erfarenhetsutbyte medlemmar emellan. Samarbete och samarrangemang med andra inom branschen eftersträvas. Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten för att skapa möjligheter till konstnärlig och yrkesmässig utveckling och förbättra medlemmarnas förutsättningar att leva av sin profession.