Logo_mot_gul2
Logo_mot_gul2


Med Stockholms Stads nya bidragssystemet kommer vi inte längre att ha en kulturförvaltning som ser till att vi i vår huvudstad kan ta del av högklassig och varierande teaterkonst, istället kommer vi att ha ett repertoar- och smakråd. Kan det här verkligen vara det som Stockholms kulturnämnd önskar?

Vill de verkligen att vi ska ha ett teaterutbud som oundvikligen kommer att bli snävare och mer byråkratisk när en liten grupp tjänstemän i detalj ska styra de fria teatrarnas verksamhet.

Det nya bidragssystemet väcker även frågor kring hur vi på bästa sätt med hjälp av våra offentliga medel kan säkerställa ett rikt kulturliv i Stockholm. I det nya bidragsystemet kommer de fria teatrarna tvingas att spendera än mer tid på administration av ansökningar. Vore det inte mer fördelaktigt inte bara för de fria teatrarna utan även för hela Stockholm om den tiden kunde läggas på konstnärlig verksamhet? Ingen kommer att gynnas av fler ansökningar och färre teaterföreställningar.

Teatercentrum har inget emot att det ställs krav på de som får bidrag. Det är ett gott tecken på att man tar kultur på allvar och att man vill ha en högklassig sådan. Det nya bidragsystemet i Stockholm går dock för långt och genererar olyckliga konsekvenser.

Förutom de ovannämnda effekterna om mer administration och mindre konstnärlig verksamhet så påverkar det även arbetssituationen för de fria teatrarna och deras anställda. I det tidigare bidragssystemet som inkluderade verksamhetsbidrag kunde de fria teatrarna planera sin verksamhet över längre tidsperioder. Det här gav de anställa på teatrarna en trygghet rörande deras försörjning. Som en av arbetsmarknadens parter anser vi att det är olyckligt och att man nu har berövat skådespelare, sminköser, ljustekniker m.fl. den här tryggheten. Vidare är möjligheten att planera sin verksamhet över en längre tidsperiod en grundförutsättning för all professionell konstnärlig utveckling.

Ledamöterna i Stockholms Stads kulturnämnd måste rannsaka sig själva och rätta till ett beslut som riskerar att kraftigt skada Stockholms fria teatrar och kulturliv.

/// Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum

Varnade redan 2011

Redan 2011 varnade Teatercentrum för konsekvenserna att det nya bidragsförfarandet skulle missgynna teatrar och konstnärliga verksamheter med långsiktigt planering.

Om teatrarna inte kan planera på lång sikt blir det också svårare hitta rätt kompetens när man vill anställa för kommande säsong. För den enskilda individerna kan det leda till att fler blir arbetslösa. På längre sikt blir läget ändå allvarligast för teatern. Det kommer att påverka deras konstnärlig kvalitet.

Så här skrev vi i vårt remissyttrande från 2011-10-03.

Grafikhuset