Logo_mot_gul2
Logo_mot_gul2


Teatercentrum kan idag publicera en rapport som utgör den första delen av en omfattande omvärldsanalys som genomfördes under 2012-13. Inom de närmsta månaderna kommer fler delar av omvärldsanalysen att publiceras. De kommande delarna av omvärldsanalysen kommer sedan att använda rapporten och dess innehåll för att synliggöra den fria teaterns och Teatercentrums situation i Sverige idag.

Teatercentrum använder materialet på flera nivåer, inte minst som ett underlag för verksamhetsplanering. Men analysen är intressant för hela branschen. För första gången görs en rikstäckande informationsinsamling och omvärldsanalys som fokuserar helt på den fria teatern i Sverige. Vi kan se antalet premiärer, hur stor publiken är, antal anställda, turnéomfattning och mycket mer.

I statistikdelen kan vi till exempel se att de 37 teatrar som svarat tillsammans hade 47 premiärer 2011. Detta ger ett genomsnitt på 1,27 premiärer per teater och år. För att få ett jämförelsetal kan vi multiplicera detta med alla de 78 teatrar som är medlemmar i Teatercentrum och då skulle antalet premiärer vara c:a 100 per år. Jämför vi med alla nationella institutioner och alla läns- och regionsteatrar så har dessa under 2011 presenterat tillsammans 143 premiärer. (källa: Scendatabasen.se)

De 37 svarande teatrarna spelade 5 745 föreställningar för strax under 347 000 personer. C:a 60% av dessa föreställningar spelas på turné. Den största målgruppen är barn 6 – 15 år. Här spelade man för 177 360 personer. För ungdomar/vuxna 16 år och uppåt spelade man för 78 768 personer.

Den bild medlemmarna ger av Teatercentrum stämmer väl överens med vår egen bild av organisationen. Man ser oss som en lobby- och intresseorganisation, men också som avtalspart och anordnare av fortbildning.  Man vill att vi ska arbeta i hög utsträckning med synliggörande av medlemmarna och förmedlande verksamhet.

Ser man till ekonomin blir det tydligt att kostnadseffektiviteten är hög.  Den verkliga kostnaden per besökare ligger i de flesta fall betydligt lägre än institutionernas motsvarande kostnad. En del i förklaringen är att lönerna ligger på alltför låga nivåer. Detta är något som Teatercentrum  och Teaterförbundet har inlett ett samarbete kring. Målet är att nå en uppräkning av bidragen som tar hänsyn till pris- och löneutvecklingen.

OMVÄRLDSANALYS: RAPPORT
Du kan ta del av rapporten här.

KONTAKT
Lars Dahlqvist
Tel.nr: 070 555 41 86
Mail: lars.dahlqvist@teatercentrum.se

Grafikhuset