loggaremiss
loggaremiss

 

I dagarna fick över 20 teatrar sina ansökningar till Stockholm Stad underkända.
Det blev konsekvenserna av Stockholms förändrade bidragssystem. Ett system som teatrarna anser missgynnar de som vill driva kontinuerlig verksamhet.
Redan 2011 varnade Teatercentrum för konsekvenserna att det nya bidragsförfarandet skulle missgynna teatrar och konstnärliga verksamheter med långsiktigt planering.
Om teatrarna inte kan planera på lång sikt blir det också svårare hitta rätt kompetens när man vill anställa för kommande säsong. För den enskilda individerna kan det leda till att fler blir arbetslösa. På längre sikt blir läget ändå allvarligast för teatern. Det kommer att  påverka deras konstnärlig kvalitet.
Så här skrev vi i vårt remissyttrande från 2011-10-03:

Teatercentrum anser att verksamhetsbidrag är grunden och förutsättningarna för
konstnärlig utveckling. Det ger också det bästa ekonomiska förutsättningarna.

Ökad styrning av kulturlivet
Projektbidrag skapar styrning av kulturlivet i motsats till principen för armslängds avstånd. Vi
anser att det är ett missförstånd att hävda att teaterns frihet ökar. När varje enskilt produktion
beslutas på förvaltningen så blir det i praktiken en enda stor repertoarplanering. Projektbidrag
verkar hämmande på den konstnärliga kvaliteten på lång sikt. En allvarlig bieffekt är att
Stockholm i praktiken nu kommer att bestämma vilken teater som barn och ungdomar i andra
delar av landet ska se. Detta eftersom många av de fria teatrarna i Stockholm också turnerar ute
i landet.

Verksamhetsbidrag eller projektbidrag?
Vill man fortsätta att stödja teatrar och liknande verksamheter och samtidigt få långsiktig
konstnärlig utveckling bör man fortsätta med verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidrag eller
liknande former har stora fördelar:
– Den är grunden för att varaktiga konstellationer kan utvecklas.
– Med verksamhetsbidrag kan teatern själv bestämma över sin repertoar.
Med projektbidrag blir det enskilda projektet som bedöms. I praktiken ger det en mycket större
styrning av teatrarnas verksamhet och repertoar.
En teater behöver en långsiktig planering och framförhållning. Det leder också i slutändan till
en stabilare ekonomi. Verksamhet som enbart finansieras genom projektstöd blir ryckigare. En
bieffekt med verksamhetsbidragen är att det faktiskt paradoxalt sett också ger ökade
förutsättningar för teatrarna att finna alternativ finansiering. Teatercentrum anser därför att
verksamhetsbidrag både ger en möjlighet till konstnärlig utveckling samt bättre ekonomiska
förutsättningar.
En intressant tanke skulle vara om förvaltningen öppnade för båda möjligheterna. Om teatrar
och enskilda konstnärer dessutom kan söka och erhålla projektbidrag så kunde det leda till ett
ökat antal produktioner (under förutsättning att det samtidigt finns verksamhets liknande
bidrag för teatrarna att söka). Det kan även leda till att fler samarbeten uppstår mellan teatrar
samt att dessa kan knyta fler medarbetar till sig.

Grafikhuset