stod
stod

 

DEN 11 Juni presenterade Eric Sjöströms sin översyn kring hur Stockholms läns landstinget framtida kulturstöd bör förändras. Efter en intensiv vår med många samtal och möten med ett hundratal av länets kulturaktörer uppmanar Eric kulturförvaltningen att inta en mer aktiv roll i regionen och förordar ett mer strategiskt arbete när det gäller kultur.

—Min ambition har varit att föreslå förändringar som stärker både länets kulturliv och kulturförvaltningens position, säger Eric Sjöström. De förslag Eric Sjöström har i sin utredningsrapport kan sägas rymmas inom tre områden. Dessa kan enkelt sammanfattas enligt följande: en tydligare strategisk, samordnande och aktiv roll i länet, en förändrad och tydligare stödstruktur och en utveckling av det strategiska arbetet med kultur för barn och unga.
Landstingets kulturnämnd har i budgeten för 2014 gett kulturförvaltningen i uppdrag att göra en bidragsöversyn i nära samverkan med kulturlivet. Som ett led i den processen har Eric Sjöström anlitats för att utreda hur Stockholms läns landstings framtida kulturstöd bäst ska utformas. Arbetet har skett i dialog med ett hundratal representanter från olika kulturorganisationer och kulturföreträdare från regionens kommuner.

Ladda hem översynen: http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/rapport-en-oversyn-av-sll-kulturstod-2015.pdf

Teatercentrum ser också detta som ett naturligt steg en fortsatt regionalisering. Nu är det Stockholm som kan ta steget mot en ökad samverkan på kulturområdet. Men mycket återstår och trots goda ambitioner: Pengarna kommer inte att räcka till …

Grafikhuset