rs_webb (1)
rs_webb (1)

Kulturen är motorn i utvecklingen av ett hållbart Skåne enligt Region Skånes förslag till ny kulturplan för perioden 2016-2019.

– Kulturen är en kraft som kan stärka arbetet med att utveckla demokratins former, yttrandefriheten och synen på alla människors lika värde. Detta betyder för oss att ett välfungerande, rikt och varierat kulturliv är en förutsättning för en hållbar utveckling av välfärdssamhället, säger kulturnämndens ordförande Torbjörn Lövendahl (S).

Innevarande kulturplan löper ut 2015. En ny regional kulturplan tas fram under 2015 i dialog med kommunerna och kulturlivet. En ny regional kulturplan för Skåne beslutas i kulturnämnden den 1 oktober och i regionfullmäktige 24 november.

Några av nyheterna i nästa kulturplan är:

¤ Kulturens roll som regional utvecklingsfaktor har stärkts. Kultur som regional utvecklingsfaktor är viktig i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”. Utvecklingen av Skåne som kulturregion kopplas i strategin till ställningstagandet som handlar om att ”Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet”.

¤ Kulturnämnden lägger särskilt fokus på nationella minoriteter. Under planperioden ska Region Skåne formulera och implementera långsiktiga insatser och arbetsformer på kulturområdet när det gäller nationella minoriteter.

Region Skåne har valt att förutom dialogen med kommunerna och kulturlivet, även skicka kulturplanen på remiss innan den regionala kulturplanen för Skåne beslutas i kulturnämnden och i regionfullmäktige. Kommunerna, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne är formella remissinstanser, men möjligheten att skicka ett remissvar är öppen för alla.

– Det är viktigt att kommunerna är engagerade i den regionala kulturpolitiken och svarar på remissen. Samarbetet med kommunerna är avgörande om vi ska stärka Skåne som kulturregion, säger ordförande Torbjörn Lövendahl (S).

För mer information: Region Skåne

rs_webb

 

Grafikhuset