budget
budget

Kulturbudgeten 2017 innehåller inga tecken på att regeringens satsningar kommer den fria professionella scenkonsten till gagn.

I regeringens Kulturbudget 2017 föreslås bl.a. att totalt 120 miljoner kronor under fyra år tillförs Kultursamverkansmodellen, i syftet att “skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur”. Med undantag för ett begränsat tillskott, öronmärkt för musikalisk scenkonst, i budgetposten för Bidrag till vissa teater-, dans-och musikändamål, lämnas den fria scenkonsten ännu ett år utan tillskott. Den bibehållna låga anslagsnivån innebär, med de allmänna kostnadsökningarna, i realiteten en fortsatt sänkning för de fria teatrarna.

De fria teatrarna verkar överallt i hela Sverige och ger barn, unga och vuxna tillgång till scenkonstupplevelser och närhet till ett levande kulturliv.  Det är skamligt att regering osynliggör en så grundläggande del av kultursveriges infrastruktur. Teatercentrum organiserar ett drygt 90-tal fria professionella teatrar i Sverige som under 2015 spelade över 12 700 föreställningar, med och en geografisk spridning som saknar motstycke, för en publik på drygt 805 000 personer. (Teatercentrums statistik 2015)

De statliga anslagen är en viktig grund för den fria scenkonsten. Dessa har från en redan låg nivå urholkats år från år och resulterar i att redan kostnadseffektiva verksamheter pressas ytterligare, samtidigt som nya aktörer inte ges utrymme att växa och utvecklas.

Teatercentrum beklagar att regeringens förslag till prioriteringar på kulturområdet än en gång missar den fria scenkonstens betydelse för ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet för fler.

//Jenny Forslund, ordförande Teatercentrum

 Kontakt:
Jenny Forslund
Telefon: 073-803 94 93
E-post: jenny.forslund@teatercentrum.se

Läs mer:
Upprop för den fria scenkonsten
Teatercentrum Statistik 2015

Grafikhuset