GBG
GBG

Teatercentrum samlar årligen in statistik kring medlemsteatrarnas aktiviteter i Västsverige. Årets resultat visar att de fria teatrarna under 2013 försvarade sina positioner i regionen som helhet. Mera oroande är att siffrorna för Göteborgs Stad faller. I år rapporterade medlemsteatrarna in 1 109 teaterföreställningar i Göteborg, vilket är en minskning med 535 föreställningar. Tendensen bekräftas av stadens egen kulturförvaltning, som i sin statistik också ser en nedåtgående tendens för den fria scenkonsten.

De fallande siffrorna kan ha många orsaker. Men en viktig faktor som ofta framhålls är de prioriterade mål för kulturpolitiken som togs bort år 2010. Fram till detta år fanns det inskrivet i stadens budget att alla elever skulle erbjudas minst ett teaterbesök per år. Det är slående hur siffrorna börjar vika, samtidigt som detta mål togs bort.

Därför är det mycket glädjande att ett liknande mål nu har återinförts i stadens budget. Alla elever i grundskolan ska, från och med i år, erbjudas minst ett scenkonstbesök per år. Stadens budget torde vara det tyngsta styrdokument som finns i Göteborg, därför tror vi att denna målformulering kommer att få stor betydelse. Teatercentrum kommer noggrant att att följa hur stadsdelarna i Göteborg lever upp till målet under 2014 och framöver.

Grafikhuset