Flyer
Flyer
FRI TEATERKONST ///

Om en professionell teater inte ägs eller styrs av någon utanför teatern, då är den fri. Den bestämmer själv. Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. Vi ska vara en stark röst för de grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst.

HELA TIDEN ///

Varje månad spelas över ett och ett halvt tusen teaterföreställningar i Sverige. Var tredje framförs av en fri teater. Teatercentrum ska stärka och synliggöra den fria tredjedelen. Det är våra medlemmars behov som vägleder oss.

ÖVERALLT ///

Det finns många fria teatrar i alla delar i Sverige och det finns många som turnerar i hela landet. Teatercentrum organiserar de flesta, det vill säga ett 90-tal fria teatrar. Det ger oss både styrka och bredd.

VERKSAMHET

Våra medlemmar är verksamma i hela landet, på egna teatrar och omfattande turnéer. Tillsammans erbjuder de en repertoar som täcker alla genrer för alla åldrar. Sammanlagt spelar våra medlemmar nästan 13 000 föreställningar per år för mer än 800 000 personer.

Vi sprider kunskap om våra medlemmars verksamhet och repertoar genom nätverk och samverkan med arrangörer, skola, kulturförvaltning m.fl,
Vi arrangerar festivaler, utbudsdagar och många andra former av mötesplatser för arrangörer och producenter.
Vi driver ett kulturpolitiskt opinionsarbete genom seminarier, nätverk, Utspel och samverkan inom branschen.
Vi erbjuder kompetensutveckling genom kurser, seminarier, medlemsforum, nätverk inom teaterbranschen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vi äger bibu – scenkonstbiennal för barn och ungdom tillsammans med Svenska Assitej

Teatercentrums verksamhet bedrivs både utifrån ett samlande nationellt perspektiv och genom utveckling av verksamhet i fyra regioner: SödraVästraÖstra och Norra. Fri teaterverksamhet ska vara möjlig och finnas tillgänglig i hela landet. Det regionala arbetet innebär att vi finns nära våra medlemmar och deras verklighet och skapar förutsättningar för samarbeten med andra regionala aktörer.

Oavsett var i landet eller i vilken form vårt arbete sker så utgår vår verksamhet ifrån de mål som är formulerade i vår Plattform och Nationella verksamhetsplan och syftar till ökad kännedom om den fria professionella teaterkonsten och förbättrade förutsättningar för Teatercentrums medlemmar att verka i hela landet.

ORGANISATION

Teatercentrum är en demokratisk ideell förening. Högsta beslutande organ är kongressen, som hålls vart tredje år. Där väljs styrelse på tre år, behandlas stadgefrågor, verksamhetsplan, styrdokument och medlemsavgifter. Riksdeltagarmöte hålls varje år som inte är kongressår. Vid riksdeltagarmötet redovisas det gångna årets verksamhet och räkenskaper samt behandlas medlemsavgifter och styrdokument. Teatercentrum arrangerar även regelbundet regionala medlemsforum för nätverk, diskussion och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor, kompetensutveckling och samarbeten.

SAMHÄLLSROLL

Teatercentrum sluter kollektivavtal med Teaterförbundet avseende fria professionella teatrar i Teatercentrum. Teatercentrum är remissinstans för statliga utredningar som berör vårt verksamhetsområde. Vidare bevakar och positionerar Teatercentrum den fria teaterns plats och betydelse i regionernas formulerande av regionala kulturplaner, samt lämnar synpunkter och skriver remissvar till förslagen. Teatercentrum samarbetar med ett flertal regionala parter genom att bidra med vår expertkompetens på det fria teaterområdet.

Teatercentrum är representerad i Scensveriges styrelse, kulturpolitiska kommitté respektive utbildningskommitté tillsammans med andra medlemmar i Teaterunionen, företrädare för arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisa-tioner, företrädare för musik- och dansområdet samt företrädare för scenkonstutbildningarna i Sverige.

NÄTVERK OCH SAMARBETEN

Teatercentrum är engagerad i ett flertal olika samarbeten och nätverk såväl inom som utanför landets gränser. Det mest framträdande samarbetet här på hemmaplan är bibu – nationell scenkonstbiennal för barn och unga som Teatercentrum äger tillsammans med Svenska Assitej.

Teatercentrum samarbetar med övriga centrumbildningar på både nationell och regional nivå, vi har regelbundna möten med Arbetsförmedlingen Kultur Media, vi är medlemmar i Scensverige och Svensk Scenkonst, vi genomför utbudsdagar och kompetensutveckling i samarbete med t.ex Kulturakademin TrappanRiksteatern, kommunala och regionala råd för barn- och ungdomskultur, länsteaterkonsulenter, kultursekreterare m.fl.

Teatercentrums internationella nätverk och samarbeten syftar till att skapa förutsättningar för organisationen och våra medlemmar att vara delaktiga i vad som sker på teaterområdet ur ett internationellt perspektiv och utveckla internationella samarbetsprojekt, konstnärligt såväl som kulturpolitiskt.

Exempel på internationella nätverk och samarbeten som Teatercentrum deltar i är: EAIPA – European Association of Independent Performing Arts,
 IETM – international network for contemporary performing arts
EON – European OFF Network for independent theatre makers
Svenska Assitej
Svensk Teaterunion, iTi
Access Europa – plattform för ökat engagemang i Europa. Teatercentrum bildar Nordiskt nätverk för fri scenkonst tillsammans med liknande organisationer för den fria scenkonsten i de nordiska länderna: De Frie Koreografer (Danmark)
, Uafhængige scenekunstnerer (Danmark)
, Produforum (Finland), Cefisto (Finland) Teatercentrum / Teatterikeskus (Finland) och Sjálvstæ∂u Leikhúsin (Island)
, Danse- og teatersetrum (Norge).

Här är våra medlemmar

Grafikhuset