NYTTkulturland
NYTTkulturland

Nyheterna för de fria teatrarna uteblev i regeringens budgetproposition 2015  som presenterades den 23 oktober. Anslaget till den fria scenkonsten, d.v.s. fria teatrar, danskompanier och koreografer, musikgrupper, arrangörer, fonogramstöd och vissa aktörer av kulturpolitiks intresse, står kvar på i princip oförändrad nivå i kronor, vilket i praktiken betyder en sänkning när ingen uppräkning sker för pris- och löneökningar. Resultatet blir att redan mycket kostnadseffektiva verksamheter pressas ytterligare, som vi bl.a. belyst i Upprop för den fria scenkonsten.

Men scenkonstens villkor och förutsättningar att finnas närvarande och tillgänglig i hela landet avgörs inte enbart av krympande statliga anslag till de enskilda aktörerna, men i högsta grad av ett välutvecklat arrangörsstöd, aktivt publikarbete och lokala resurser för det levande mötet.

I en debattartikel i Dagens Arena, Väv samman kulturpolitiken med landsbygdspolitiken, fredag den 24 oktober föreslår Teatercentrum, Riksteatern, Länsteatrarna i Sverige och Ideell Kulturallians att landsbygdsministern och kultur- och demokratiministern ger oss uppdrag där kulturpolitik vävs samman med landsbygdspolitik.

Ett uppdrag som ger våra medlemmar och andra konstnärer, genom befintliga och nya strukturer, möjlighet att arbeta långsiktigt på våra mötesplatser på den lilla såväl som den stora orten.

Ett uppdrag som förbättrar kulturens tillgänglighet och räckvidd. Varje år visas många tusen scenkonstföreställningar för en stor publik. Men inte för alla. För det ser fortfarande olika ut. Turnéstöd, arrangörsstöd, föreningsstöd och skapande av scenkonst behöver förstärkas och utvecklas tillsammans med en kommande publik i hela Sverige.

– Med scenkonst kan och vill vi skapa förutsättningar för själens och hjärnans infrastruktur i hela Sverige, säger Teatercentrums ordförande Marie Wallstén.

Grafikhuset