TCO_logga
TCO_logga

 

Tomas Rudin (S) oppositionsborgarråd vill att Stockholm kulturförvaltning snarast utvärderar nya bidragssystemet i Stockholm.
I en skrivelse till kulturnämnden pekar han på en rad brister i systemet och med utgångspunkt i detta vill därför att kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av kulturstödets alla delar samt att resultatet av utvärdering och förslag på åtgärder presenteras snarast eller senast 15 juni 2014.

Men kulturförvaltningen menar att det nya kulturstödet haft positiva effekter. Det har ökat flexibiliteten vilket syns i ökat antal ansökningar och att rörligheten i fördelade anslag också har ökat.

Enligt vad Teatercentrum erfar planerar Kulturförvaltningen dock att genomföra för en utvärdering av det nya stödsystemet under 2014. Men förvaltningen menar att för att kunna göra en utvärdering av stödformerna krävs att redovisning av beviljade stöd inkommit till förvaltningen och utgör underlag för uppföljningen. Därför vill man att utvärderingen sammanställs och presenteras först till hösten 2014.

Grafikhuset