Logo_mot_gul2
Logo_mot_gul2


Den fria teatern uppfyller alla kulturpolitiska mål med god marginal. Konstnärligt hög kvalité, nyskapande, räckvidd, tillgänglighet, mångfald, bredd och spets. Vi vågar påstå att den fria teatern är en tillgång som kulturpolitikerna borde värna om och känna stolthet för. Men år efter år uteblir normala ekonomiska uppräkningar. Det finns en tydlig och olycklig dissonans mellan de krav som ställs på den fria teatern och de medel som avsätts för att nå dem.

För att illustrera hur kostnadseffektiv och samtidigt underfinansierad den fria teatern är har vi valt att jämföra siffrorna från vår egen omvärldsanalys med siffrorna från tre institutioner, Västerbottensteatern, Regionteater Väst och Malmö stadsteater. Vi gör inte jämförelsen för att ställa institutioner och fria teatrar mot varandra utan för att visa hur sårbar den fria teatern är. Dessutom vill vi tydligt visa att landets kulturpolitiker måste börja agera om vi inte inom en snar framtid ska gå miste om en vital och högkvalitativ del av det svenska kulturlivet.

Sammanlagt genomförde de aktuella institutionerna 1 202 föreställningar för 109 844 personer under 2012. De erhöll 133 602 521 kr i offentligt stöd 2012.* De 37 fria teatrar som deltog i Teatercentrums omvärldsanalys genomförde 5 745 föreställningar för 366 143 personer under 2011. Totalt fick dessa 37 fria teatrar 50 021 068 kr i offentligt stöd 2011.

Ser vi endast till de offentliga medel som de ovannämnda institutionerna tar del av spenderar de 111 150 kr per föreställning, medan de fria teatrarna spenderar 8 706 kr per föreställning. Vad avser besökare spenderar institutionerna 1216 kr per besökare, de fria teatrarna spenderar 136 kr.

Detta handlar inte om att ifrågasätta institutioner och länsteatrars verkshöjd eller bidragsnivåer.  Men om vi tillåter oss att leka med summan 1 473 795 kr så motsvarar den 1,1 procent av vad endast tre av landets alla institutioner fick i offentligt stöd 2012. Samma summa är den uppräkning som de trettiosju fria teatrarna borde ha fått från 2011 och fram till nu, men som man inte fick. Men ta inte pengarna från institutioner och länsteatrar. Tillför denna i sammanhanget ringa summa till den fria teatern.

KONSTEN FÖRST. PUBLIKEN FÖRST.

Med en stramare budget prioriterar den fria teatern konstnärligt innehåll, avtalsenliga anställningsförhållanden och ett kostnadseffektivt turnémaskineri som kan nå ut till alla, överallt. Men det är inte alltid självklart att budgetramarna räcker till alla funktioner som borde ingå i en produktionsprocess. Om t.ex. marknadsförings-, försäljnings- eller publikarbete inte kan realiseras fullt ut försvagas möjligheten att nå ut till alla. Fortsätter urholkningen av bidragen kommer det att bli allt svårare att nå alla kulturpolitiska mål.

Tro nu inte att den fria teatern enkom förlitar sig på bidrag och biljettintäkter. Vi arbetar med digital distribution av scenkonst, med fundraising, crowdfunding, branding, crossmediastrategier, samarbeten med näringsliv, skola och andra samhällssektorer. När resurserna räcker till. Men den fria teatern kan knappt få det grundläggande arbetet att gå ihop och konst och kultur i allmänhet har ännu svårt att generera några större intäkter via dessa metoder och samarbeten, i förhållande till de bidrag som är nödvändiga för att säkra ett högkvalitativt konstnärligt innehåll.

MÅL OCH RESURSER ÄR INTE I BALANS

Med god marginal uppfyller den fria teatern alla kulturpolitiska mål. Konstnärligt hög kvalité, nyskapande, räckvidd, tillgänglighet, mångfald, bredd och spets. Kulturpolitikerna borde värna om och känna stolthet för den tillgång som den fria teatern är. Men år efter år uteblir normala ekonomiska uppräkningar och den fria teatern lämnas i ett limbo där vi förväntas producera med högsta möjliga kvalité på alla plan, men med ständigt krympande resurser.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Om det fortsätter så här äventyras en unik tillgång inom den svenska kulturen.

Rolf S. Nielsen, ordförande Teatercentrum ///
Elin Svensson, vice ordförande Teatercentrum ///
Anders Widell, kassör Teatercentrum ///

* De aktuella siffrorna är hämtade från intuitionernas årsberättelser alt. årsredovisningar för 2012.

Grafikhuset