KUR2
KUR2

Kulturrådets styrelse lämnade den 1 mars årets budgetunderlag till regeringen.  Budgetunderlaget beskriver Kulturrådets analys av ekonomiska behov för delar av kulturlivet de närmaste tre åren. Kulturrådet lyfter bland annat fram behovet av ökat stöd till regional kultur och fri scenkonst liksom bättre villkor för konstnärligt skapande.

Budgetunderlag 2016-2018 (Kulturrådets skriftserie 2015:2) innehåller starka argument för höjda anslag både till den fria scenkonsten och centrumbildningarnas verksamheter. Totalt äskar Kulturrådet 90 miljoner kronor i ökning till hela verksamhetens budget, varav 23 miljoner kronor föreslås förstärka budgeten för anslagsområdet 2.2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, vilket inkluderar fri scenkonst (teater, dans, musik), arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiks intresse.

Den fria scenkonstens erkänns en stor betydelse för utbudet av teater-, dans- och musikföreställningar:
– Stöden till den fria scenkonsten bidrar till större mångfald och vitalisering i kulturlivet, säger Ulrika Stuart Hamilton, styrelseordförande Kulturrådet. Oberoende aktörer inom den fria sektorn vågar vara kritiska och ta sig an utmanande frågor kring genus, makt och hbtq – vilket utvecklar samhället och stärker yttrandefriheten.

Ur Teatercentrums perspektiv ser det också positivt ut med Kulturrådets förslag till en breddad förordning för Skapande skola, för att möjliggöra att centrumbildningarna kan tilldelas pengar från detta anslag särskilt för informations- och förmedlingsinsatser, vilket skulle ha positiva effekter för Skapande skola, skriver Kulturrådet.

Kulturrådet förordar höjningen till 2.2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, för att främja att de kulturpolitiska målen och öka möjligheten för Kulturrådet att bevilja en högre andel av sökt belopp och därmed förbättra produktionsvillkoren. Utifrån 2015 års söktryck och bidragsfördelning skulle ett tillskott på 23 miljoner göra att 40% av det totala sökbeloppet 2016 skulle kunna beviljas, mot de 35% av det totala sökbeloppet som beviljades 2014.

Kulturrådets budgetunderlag andas överlag en proaktiv avsikt vad gäller den fria scenkonsten, men finansieringsfrågan återstår att besvaras i de kommande budgetförhandlingarna. Kulturrådet föreslår att utbildningsbudgeten bör bära en del av Skapande skola, i konsekvens med att medlen i en ökande grad används i ett bredare skolutvecklande syfte. Förslaget är att 90 miljoner kronor i utbildningsbudgeten ska tilldelas Skapande skola, och därmed frigöra medel för Kulturrådets sammanlagda äskande om 90 miljoner kronor. 

Att betrakta Skapande skola som en del av utbildningspolitiken är ett perspektiv som Teatercentrum förordat sedan stödet infördes, och vi välkomnar att förslaget läggs fram av Kulturrådet. Mer tveksamt är väl hur framgångsrikt förslaget kan bli med tanke på den senaste tidens utbildningspolitiska debatt. Genom att satsa hela äskandet på utbildningskortet befarar vi att risken är stor för att utfallet blir noll. Det finns så många fler politikområden som berör kulturens villkor och förutsättningar och som påverkar möjligheten att uppfylla de kulturpolitiska målen. 

Inför de kommande budgetförhandlingarna passar vi därför på att påminna regeringen om Teatercentrums Utspel under 2014, där vi tillsammans med kollegor i branschen pekat på vikten av samverkan mellan politikområden för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål:
Kultur+Landsbygd=sant
Råd från en enad scenkonstbransch till en kommande kulturminister
Upprop för den fria scenkonsten

Grafikhuset