teatercentrum1
teatercentrum1

Vilka kan vara medlemmar?

Medlemskap kan sökas av fri professionell teater, juridisk person, som yrkesmässigt utövar fri teaterkonst.

Ansökan om nytt medlemskap skall ske skriftligen till Teatercentrums styrelse. Medlemskap gäller gäller 1 april-31 mars. Medlemskap förnyas automatiskt, under förutsättning att teatern erlägger medlemsavgift samt tillsänder Teatercentrum uppgifter om föregående verksamhetsår.

Teatern ska utse och skriftligen anmäla en representant med arbetsgivaransvar samt en suppleant. Dessa utövar medlemskapet i Teatercentrum. Representantskapet gäller ett medlemsår i taget. Representanten, eller dennes suppleant, har rätt att delta i Teatercentrums aktiviteter.

Vad innebär ett medlemskap?

Teatern förbinder sig att följa Teatercentrums stadgar samt de beslut som fattas av föreningen.

Teatern har rösträtt vid Riksdeltagarmöte och Kongress.

Teatern ansluts till kollektivavtalet mellan Teatercentrum och Teaterförbundet avseende anställda vid fria professionella teatrar i Teatercentrum.

Teatern får tillgång till juridisk rådgivning genom serviceavtal med Arbetsgivaralliansen.

Teatern får kontinuerlig information om Teatercentrums angelägenheter.

Teatern och teaterns föreställningar synliggörs i Teatercentrums marknadsföring regionalt och nationellt.

Teatern ges möjlighet att:
– vara en del av det konstnärliga och kollegiala utbytet mellan Teatercentrums medlemmar.
– vara en del av Teatercentrums regionala, nationella och internationella kontaktnät.
– utforma och delta i det kultur- och arbetsmarknadspolitiska arbete som sker regionalt och nationellt med målsättning att stärka den fria teaterkonsten.
– utforma och delta i Teatercentrums kurs-, fortbildnings- och seminarieverksamhet samt erhålla subventioner för kostnader knutna till dessa.
– medverka vid biennaler, festivaler, utbudsdagar m.m. som arrangeras av Teatercentrum såväl regionalt som nationellt.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 6 000 kronor.
Avgiftsåret gäller 1 april-31 mars.

Ansök om medlemskap här!

 

Grafikhuset